L0002193 The 18-seater pram, Park Royal Hospital, London, 1925